Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala

Tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute la punctul IV, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
  a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
  b) are dizabilitati;
  c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
  d) are copii in intretinere;
  e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
  f) este victima a traficului de persoane.
Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
Suma  se acorda in situatia in care:
  a) incadrarea in munca se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
  b) locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale;
  c) sunt indeplinite si alte conditii prevazute de dispozitiile legale, stabilite potrivit prevederilor art. 95, pentru acordarea acestei sume.
Nu beneficiaza de suma :
  a) angajatorii care in ultimii 2 ani au fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la acest alineat;
  b) angajatorii la care calitatea de administrator/asociat este detinuta de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat la alti angajatori care au beneficiat de cel putin una dintre facilitatile prevazute la art. 80 si art. 85 alin. (1) si     c) angajatorii care la data solicitarii acordarii sumei se afla in situatia de insolventa, in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare speciala, care au activitatile suspendate sau restrictii asupra acestora.
Angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale tinerilor cu risc de marginalizare sociala, anterior datei la care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar cu risc de marginalizare pentru care a incetat raportul de munca anterior datei mentionate, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) lit. a).
ART. 93^6 din Legea 76/2002 cu modificarile ?i completarile ulterioare
(1) Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul care a fost incadrat in conditiile art. 93^4, atunci beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei.
(2) Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care tanarul prevazut la alin. (1) ar fi avut dreptul in conditiile legii, daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei, este valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data respectiva.
(3) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda angajatorului pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani.
ART. 93^7 din Legea 76/2002 cu modificarile ?i completarile ulterioare
(1) Sumele prevazute la art. 93^4 si 93^6 se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihna.
(2) Pentru perioada in care raporturile de munca ale persoanei prevazute la alin. (1) sunt suspendate, sumele prevazute la art. 93^4 si 93^6 nu se acorda.
(3) Modalitatea privind accesul tinerilor cu risc de marginalizare sociala la acompaniamentul social personalizat realizat de agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala, precum si acordarea sumelor prevazute la art. 93^4 si 93^6 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
ART. 93^8 din Legea 76/2002 cu modificarile ?i completarile ulterioare
(1) Tinerii cu risc de marginalizare sociala, care au incheiat cu agentia pentru ocuparea fortei de munca teritoriala un contract de solidaritate si carora, anterior datei de expirare a acestuia, le inceteaza raportul de munca la primul angajator de insertie, se pot incadra la un alt angajator de insertie cu contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
(2) Cel de-al doilea angajator de insertie beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de suma prevazuta la art. 93^4 alin. (1), pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.