REGULAMENTUL AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI PRIVIND RELAŢIILE CU MASS-MEDIA

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani acreditează reprezentanţi ai instituţiilor de presă centrale şi locale (cotidiane, periodice, agenţii de presă, posturi de radio şi televiziune) - denumiţi în continuare ziarişti.

Acreditarea se face pe baza aprobării directorului coordonator al AJOFM Botosani la cererea instituţiei de presă al cărei angajat este ziaristul.

Procedurile de refuz ale acordării acreditării sau de retragere a acesteia se pot declanşa pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii AJOFM Botosani şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii şi în cazul în care se constată abateri grave sau repetate de la normele deontologiei profesionale.

Art. 2. - Ziariştii acreditaţi au acces la sediul AJOFM Botosani, potrivit programului de lucru, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 08:30-16:30, în incinta Compartimentul comunicare  sau  Biroul Directorului coordonator.

 

CAPITOLUL II

Acreditarea ziariştilor

 

Art. 3. - Acreditarea la AJOFM Botosani poate fi permanentă sau provizorie.

 

- Acreditarea permanentă se realizează/se reactualizează la începutul fiecărui an calendaristic, în cursul lunii ianuarie.

- Acreditarea provizorie se acordă în cazul unor evenimente speciale ce au loc la sediul AJOFM Botosani sau când instituţia de presă care solicită acreditarea şi-a început activitatea, în mod oficial, în timpul anului.

 

Acreditări permanente

 

Art. 4. - Pentru obţinerea unei acreditări permanente, instituţia de presă solicitantă din România se va adresa, în scris, Compartimentului comunicare din cadrul AJOFM Botosani . În adresa de solicitare a acreditării se vor preciza: calitatea ziaristului în cadrul redacţiei (redactor, publicist-comentator, fotoreporter, operator etc.), seria şi numărul cărţii de identitate şi numărul legitimaţiei de serviciu.

Solicitarea scrisă va fi datată, semnată şi ştampilată de directorul sau redactorul şef al instituţiei respective.

Adresa va fi însoţită de 2 (două) fotografii tip legitimaţie.

În cazul în care încetează contractul de muncă dintre ziaristul acreditat la AJOFM Botosani şi instituţia de presă care a solicitat acreditarea, aceasta are obligaţia să anunţe, în scris, Compartimentul comunicare din cadrul agentiei şi să restituie legitimaţia de acreditare în termen de 48 de ore de la data încetării raportului juridic menţionat.

În situaţia nerestituirii legitimaţiei de acreditare în termenul stabilit mai sus, instituţiei de presă i se va putea refuza o altă cerere de a solicita acreditarea pentru un alt ziarist, în cursul anului calendaristic.

Art. 5. - Ziaristului acreditat i se eliberează o legitimaţie care îi permite accesul în sediul AJOFM Botosani, în timpul programului de lucru. Legitimaţiile de acreditare nu sunt transmisibile. Eliberarea acreditărilor se face în termen de doua zile de la înregistrarea solicitării. Compartimentul comunicare - va anunţa instituţiilor mass-media, printr-un comunicat, perioada în care se primesc solicitările de acreditare.

Art. 6. - Pentru obţinerea unei acreditări provizorii, instituţia de presă solicitantă se va adresa, în scris, Compartimentului comunicare, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se doreşte acreditarea. Cererea scrisă poate fi prezentată, personal de ziarist, şi în ziua respectivă, în momentul solicitării accesului în sediul AJOFM Botosani, împreună cu actul de identitate al acestuia şi legitimaţia de serviciu vizată la zi.

Acreditarea provizorie este valabilă numai pentru ziua sau perioada în care se desfăşoară acţiunea ce se doreşte a fi mediatizată.

Art. 7. - În cazul refuzului sau retragerii acreditării, AJOFM Botosani va informa în scris instituţia de presă solicitantă, aducând la cunoştinţă motivele ce au condus la adoptarea acestei decizii.

 

CAPITOLUL III

 

Drepturi şi îndatoriri ale ziariştilor acreditaţi

 

Art. 8. - Drepturile ziariştilor acreditaţi

Ziariştii acreditaţi de AJOFM Botosani sunt în drept să transmită instituţiilor massmedia pe care le reprezintă orice informaţie ce ţine de activitatea lor profesională. Ziariştilor acreditaţi li se garantează respectarea drepturilor de autor şi a dreptului la secret profesional. Ziariştii acreditaţi au dreptul să solicite în scris sau verbal de la Compartimentul comunicare:

–date si informaţii privind activitatea instituţiei;

 

–organizarea unor întâlniri cu persoane din cadrul Compartimentului comunicare sau, după caz, persoane din cadrul conducerii instituţiei, precizând pentru ambele cazuri informaţiile solicitate, propunând data şi ora întâlnirii.

 

Art. 9. - Obligatiile ziariştilor acreditaţi

Accesul ziariştilor acreditaţi în sediul AJOFM Botosani se face pe baza legitimaţiei de acreditare şi a unui document de identitate.

 

 

 

 

CAPITOLUL IV

Drepturi şi îndatoriri ale instituţiei

 

Art. 10 - Drepturile instituţiei

Instituţia poate refuza acreditarea ziariştilor care au adus prejudicii instituţiei, refuzul fiind justificat, în scris, în termen de 5 zile de la depunerea solicitării de acreditare.

Instituţia poate retrage acreditarea ziariştilor care aduc grave prejudicii de imagine instituţiei.

 Art. 11 - Obligatiile instituţiei

Instituţia este obligată să pună la dispoziţia presei informaţii de interes public asigurând accesul la informaţie (conform legii 544/2001), precum şi la transparenţă decizională (conform legii 52/2003) prin purtătorul de cuvânt al instituţiei.

Refuzul de a furniza o informaţie de interes public trebuie justificat şi comunicat solicitantului în aceeaşi manieră în care a fost făcută cererea verbal sau scris prin motivarea refuzului în termen de 5 zile.

Art. 12 - Purtătorul de cuvânt al instituţiei

Purtătorul de cuvânt al instituţiei este persoana abilitată din cadrul Compartimentului comunicare cu urmatoarele atributii :

-         organizeaza o data pe luna (saptamana a-II-a) dupa cetralizarea datelor privind evolutia somajului si a platilor efectuate pe luna anterioara, conferinta de presa, data care va fi comunicata ziaristilor acreditati

-         realizeaza, din punct de vedere al continutului, actiuni de mediatizare prin intermediul retelei Internet :

o       lunar comunicat de presa privind rata somajului

o       lunar realizarile privind incararea in munca a somerilor prin serviciile AJOFM Botosani

o        saptaminal( in fiecare luni) va comunica lista cu locurile de munca vacante la nivelul judetului Botosani si in reteaua EURES precum si cursurile de calificare care urmeaza sa se desfasoare

o       saptaminal(in fiecare vineri) va comunica actiunile intreprinse de AJOFM Botosani in vederea realizarii obiectivelor in domeniul ocuparii fortei de munca

- transmite operativ, prin aparitii publice, informatii reale si credibile in cazul producerii unor evenimente deosebite

            - va răspunde solicitărilor ziariştilor acreditaţi, formulate în scris sau verbal, în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001;

 

 

PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BOTOSANI  VA OFERI TELEFONIC RĂSPUNSURI LA INFORMAŢIILE SOLICITATE DE ZIARIŞTI, NUMAI DACA SE AFLA LA SEDIUL INSTITUŢIEI.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţie finală

 

Art. 13 - Regulamentul va fi adus la cunoştinţa mass-media, inclusiv prin postarea pe site-ul AJOFM Botosani , www.botosani@ajofm.anofm.ro

 

Art. 14 – Prezentul regulament este intocmit in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al AJOFM Botosani, Legea 544/2001 actualizata  privind liberul acces la informatiile de interes public, Procedura Standard privind activitatea de relatii cu mass-media si accesul la informatii cu caracter public emisa de ANOFM, si poate fi reactualizat functie de modificarile legislative.