Directorul executiv adjunct are urmatoarele atributii:

 

 1. stabileste masurile necesare pentru aplicarea dispozitiilor conducerii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, respectiv a dispozitiilor directorului executiv;
 2. coordoneaza si raspunde de activitatea desfasurata de catre compartimentele aflate in directa subordine;
 3. este inlocuitor de drept al directorului executiv;
 4. propune modificari in structura organizatorica a A.J.O.F.M. Botosani pentru domeniul de activitate pe care il coordoneaza;
 5. avizeaza si propune incadrarea, promovarea si eliberarea din functie a personalului din compartimentele pe care le coordoneaza directorul executiv;
 6. avizeaza si propune spre aprobare directorului executiv programele de lucru si graficele de deplasare in teritoriu ale salariatilor din compartimentele coordonate;
 7. avizeaza si propune spre aprobare directorului executiv graficele concediilor de odihna ale personalului compartimentelor din subordine;
 8. intocmeste fisa postului pentru personalul direct subordonat, avizeaza si propune spre aprobare "fisa postului" cu atributiile, sarcinile si limitele de competenta pentru salariatii din compartimentele pe care le coordoneaza;
 9. propune spre aprobare directorului executiv delegare de competente si de semnatura pentru conducatorii compartimentelor din subordine;
 10. intocmeste rapoartele de evaluare ale personalului cu functii de conducere din directa lui subordonare, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniului de activitate;
 11. este inlocuitorul de drept al directorului executiv in absenta acestuia si/sau in situatiile care  se impun (se afla in concediu de odihna, delegatii, intalniri cu angajatorii, participari la diverse actiuni la nivel judetean);
 12.  participa la elaborarea propunerilor pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj la nivelul judetului;
 13. coordoneaza activitatea de informare si consiliere privind cariera profesionala;
 14. propune contractarea, in conditiile prevederilor legii, a serviciilor de ocupare si formare profesionala cu prestatorii din sectorul public sau privat si inainteaza contractele spre aprobare directorului executiv;
 15. organizeaza si raspunde de intocmirea corecta si la timp a informarilor, rapoartelor, analizelor si sintezelor privind activitatea coordonata;
 16. organizeaza, controleaza si raspunde de realizarea in termen a sarcinilor stabilite de directorul executiv;
 17. face propuneri privind necesarul si tematica programelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului din subordine;
 18. coordoneaza si raspunde de realizarea activitatii specifice in conformitate cu programele privind ocuparea si formarea profesionala in teritoriu;

19. coordoneaza si controleaza activitatea agentiei locale pentru ocuparea fortei de munca;

20. analizeaza lucrarile elaborate in cadrul compartimentelor pe care le coordoneaza, iar dupa insusire le prezinta, daca este cazul, directorului executiv;

21. face propuneri pentru elaborarea programelor si tematicilor privind pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din subordine si le inainteaza spre avizare directorului executiv, si spre aprobare presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;

22. propune spre avizare directorului executiv candidatii pentru trimiterea in strainatate in interes de serviciu, schimburi de experienta, participari la manifestari stiintifice in vederea aprobarii de catre presedintele ANOFM;

23. aplica si urmareste modalitatea de aplicare a procedurii de selectie a potentialilor parteneri ai AJOFM cu personalitate juridica pentru temele de proiecte propuse in vederea depunerii cererilor de finantare;

24. urmareste evitarea dublei finantari in implementarea proiectelor finantate din fondurile structurale europene;

25. urmareste elaborarea si implementarea proiectelor finantate din fondurile structurale europene;

26. propune si urmareste masuri pentru asigurarea sustenabilitatii proiectelor finantate din fondurile structurale europene implementate de A.J.O.F.M. Botosani, in calitate de beneficiar;

27. raspunde de actualizarea periodica a bazei de date Data Project Management pentru proiectele implementate la nivel AJOFM;

28. urmareste implementarea de tehnici moderne de conducere si organizare  a muncii;

29. propune acreditarea, in conditiile legii a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

30. inainteaza directorului executiv propuneri de retragere a acreditarii prestatorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;

31. coordoneaza si raspunde de realizarea masurilor de stimulare a ocuparii pentru crearea de noi locuri de munca prin acordarea de credite din fondul de somaj pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii si unitati cooperatiste;

32. coordoneaza si raspunde de activitatea de acordare a atestatului de intreprindere sociala;

33. asigura  selectia documentelor ce urmeaza a fi arhivate la nivelul intregii agentii;

34. asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMC in propria activitate, asa cum este cerut de SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 si documentele SMC;

35. participa la sedintele Consiliului de Management al Calitatii cu rolul de a efectua analiza SMC implementat.