Seful Serviciului Analiza pietei muncii si economie sociala are urmatoarele atributii:

 

1.    Urmareste realizarea obiectivelor si programelor Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani si raspunde in fata directorilor pe domenii pentru activitatea desfasurata de compartimentul pe care le coordoneaza;

2.    raspunde de realizarea calitativa si la termenele stabilite a lucrarilor repartizate compartimentelor pe care le coordoneaza;

3.    prezinta si sustin la conducerea A.J.O.F.M. Botosani lucrarile elaborate in cadrul compartimentelor coordonate;

4.    raspunde de realizarea  lucrarilor repartizate compartimentului;

5.    intocmesc rapoartele de evaluare ale personalului din subordine potrivit criteriilor specifice domeniului de activitate;

6.    intocmeste "fisa postului" pentru personalul direct subordonat;

7.    reactualizeaza continutul fiselor posturilor ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificarii sau a redistribuirii unor atributii, sarcini, competente sau responsabilitati;

8.    asigura si urmareste respectarea prevederilor RI de catre personalul din subordine;

9.    asigura desfasurarea activitatii specifice in concordanta cu strategia A.J.O.F.M. Botosani, in vederea realizarii obiectivelor asumate de Directorul executiv prin contractul de management;

10. elaboreaza planurile anuale de activitate si raportul anual de activitate in forma si la termenele prevazute de lege;

11. elaborareaza proiectele de proceduri operationale formalizate specifice si revizuirea acestora periodica  sau la nevoie, dupa caz;

12. identifica si centralizeaza riscurile asociate activitatilor specifice in vederea elaborarii si actualizarii registrului de riscuri al A.J.O.F.M. Botosani;

13. organizeaza si asigura activitatile de evaluare si revizuire a graficului de circulatie a documentelor conform prevederilor legii;

14. organizeaza si desfasoara activitati de inregistrare, procesare si arhivare a documentelor specifice activitatii desfasurate conform prevederilor legii;

15. elaborareaza si transmite in formatul si la termenele prevazute de lege sau dispuse de ANOFM a raportarilor privind activitatile specifice;

16. asigura confidentialitatea tuturor datelor si documentelor la care exista acces direct sau indirect in cadrul institutiei;

17. colaboreaza cu alte structuri de la nivelul ANOFM si cu compartimentele de specialitate din cadrul A.J.O.F.M. Botosani;

18. organizeaza si implementeaza planul de masuri privind arhivarea documentelor existente la nivelul institutiei conform prevederilor legii;

19. elaboreaza rapoarte, situatii si analize privind modul de desfasurare a activitatii specifice;

20. urmareste intocmirea corecta a fiselor de pontaj pentru personalul propriu si transmiterea acestora Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Botosani, pentru calculul si plata drepturilor salariale;

21. asigura desfasurarea altor activitati prevazute de lege sau dispuse de catre ANOFM;

22. asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMC in propria activitate, asa cum este cerut de SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 si documentele SMC;

23. participa la sedintele Consiliului de Management al Calitatii cu rolul de a efectua analiza SMC implementat.

24. Acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca in calitate de presedinte de comisie;

25. Intocmeste aprecierile personalului din subordine potrivit criteriilor specifice domeniului de activitate

26. Analizeaza  periodic stadiul de realizare a programelor specifice de ocupare, pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu sanse  mai reduse de integrare pe piata muncii si propune  masuri cocrete pentru indeplinirea integrala a acestora.