Serviciul Administrare Buget, coordonat de un sef serviciu este organizat in urmatoarele compartimente:

1.    Executie bugetara, financiar, contabilitate si administrare fond garantare pentru plata creantelor salariale;

2.    Achizitii publice, administrativ, protectia muncii si PSI;

 

Seful Serviciului Administrare Buget  are in principal urmatoarele atributii:

1.    elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al A.J.O.F.M. Botosani;

2.    coordoneaza realizarea executiei bugetare pentru toate capitolele prevazute in buget;

3.    organizeaza si asigura evidenta contabila conform legislatiei in vigoare;

4.    organizeaza si asigura efectuarea platilor datorate in limitele creditelor bugetare aprobate si la termenele prevazute in angajamentele legale;

5.    organizeaza si coordoneaza colectarea, prelucrarea si integrarea datelor necesare fundamentarii si realizarii indicatorilor de performanta din planul de management;

6.    asigura respectarea disciplinei financiare;

7.    analizeaza propunerile de modificari de alocatii trimestriale si virari de credite si le inainteaza spre aprobare Directorului Executiv si ANOFM;

8.    coordoneaza actiunea de elaborare a propunerilor de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pe baza documentatiei prezentate de serviciile de specialitate ale A.J.O.F.M. Botosani;

9.    elaboreaza lista anuala de investitii si planul anual de achizitii publice;

10. organizeaza activitatea de inventariere a patrimoniului;

11. organizeaza controlul financiar preventiv propriu, in conformitate cu legislatia in vigoare;

12. urmareste inregistrarea in contabilitate a rezultatelor inventarierii conform prevederilor legii;

13. intocmeste si transmite documentele in vederea incetarii executarii silite in momentul recuperarii integrale a debitului.

14. fundamenteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe baza propunerilor celorlalte compartimente si a cerintelor realizarii in bune conditii a obiectivelor privind ocuparea si           formarea profesionala a fortei de munca;

15.intocmeste necesarul lunar de credite bugetare in functie de propunerile celorlalte   compartimente;

16.elaboreaza si fundamenteaza bugetul de venituri si cheltuieli; urmareste incadrarea  cheltuielilor in creditele bugetare aprobate;

17. intocmeste situatia lunara a executiei bugetului asigurarilor pentru somaj;

18.realizeaza periodic informari pentru structurile centrale din cadrul ANOFM, informari referitoare la debitele constatate si recuperate;

19.conduce evidenta veniturilor si cheltuielilor bugetare, incasate, respectiv platite pe subdiviziunile clasificatiei bugetare aprobate pentru bugetul asigurarilor de somaj;

20.urmareste modul de executare a bugetului de cheltuieli proprii si propune masurile necesare de luat pentru respectarea disciplinei financiare;

21.organizeaza, in conformitate cu legislatia financiara in vigoare, evidenta contabila, sintetica si analitica;

22.coordoneaza si asigura angajarea cheltuielilor proprii de functionare si a celor necesare realizarii obiectivelor, in conformitate cu dispozitiile prevederilor legii;

23.intocmeste si raporteaza executia lunara a bugetului asigurarilor pentru somaj in conformitate cu bugetul aprobat ;

24.intocmeste situatiile financiare trimestriale si anexele insotitoare pentru bugetul asigurarilor pentru somaj, stimulente, masuri active, finantare nerambursabila sau cofinantare;

25.fundamenteaza bugetul la nivel local si transmite propunerile la ANOFM; valorifica inventarierea patrimoniului la perioadele prevazute de legislatia in vigoare;

26.organizeaza si coordoneaza activitatea de arhivare;

27.realizeaza inchideri de luna din punct de vedere financiar si statistic ;

28.asigura implementarea, mentinerea si imbunatatirea SMC in propria activitate, asa cum este cerut de SR EN ISO 9001:2008/AC:2009 si documentele SMC;

29.participa la sedintele Consiliului de Management al Calitatii cu rolul de a efectua analiza SMC implementat.